Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Artykuły » Jak uzyskać pozwolenie na posiadanie broni?

Jak uzyskać pozwolenie na posiadanie broni?

Data dodania: 21-04-2023

Wiele osób myśli, że długo trzeba czekać, aby dostać pozwolenie na broń w Polsce. Jednak tak nie jest. W ostatnim czasie zainteresowanie nauką strzelania i uzyskaniem pozwolenia na broń wzrosło z powodu wojny na Ukrainie. Mimo że popularność broni w Polsce rośnie, to nadal Polacy posiadają jedne z najmniejszych ilości broni palnej w Europie.Wiele osób myśli, że długo trzeba czekać, aby dostać pozwolenie na broń w Polsce. Jednak tak nie jest. W ostatnim czasie zainteresowanie nauką strzelania i uzyskaniem pozwolenia na broń wzrosło z powodu wojny na Ukrainie. Mimo że popularność broni w Polsce rośnie, to nadal Polacy posiadają jedne z najmniejszych ilości broni palnej w Europie.

Aby otrzymać pozwolenie na broń w Polsce, należy spełnić kilka warunków:

 1. Wiek: osoba musi mieć ukończone 21 lata, jednak przewidziane są wyjątki od tej zasady.
 2. Miejsce stałego pobytu: należy posiadać miejsce stałego pobytu w Polsce.
 3. Stan zdrowia: osoba musi mieć odpowiedni stan zdrowia. Oznacza to, że nie może mieć zaburzeń psychicznych ani znacznego ograniczenia sprawności psychofizycznej. Nie może również cierpieć na istotne zaburzenie funkcjonowania psychologicznego ani uzależnienie od alkoholu lub substancji psychoaktywnych.
 4. Niekaralność: osoba nie może mieć prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo, umyślne przestępstwo skarbowe, nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, ani nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub połączone z ucieczką z miejsca zdarzenia.

Jeśli spełniasz wszystkie te warunki, możesz ubiegać się o pozwolenie na broń. Jednak jeśli nie spełniasz któregoś z tych warunków, niestety nie uzyskasz pozwolenia.

Pozwolenie na broń w Polsce wydawane jest w celach:

 1. ochrony osobistej
 2. ochrony osób i mienia
 3. łowieckich
 4. sportowych
 5. rekonstrukcji historycznych
 6. kolekcjonerskich
 7. pamiątkowych
 8. szkoleniowych

Osoba, która chce uzyskać pozwolenie na broń, musi podać powód, który jest związany z jednym z celów wymienionych wcześniej. Osoby, które nigdy wcześniej nie miały broni, często chcą jej posiadać do obrony osobistej w razie wojny, ale uzyskanie takiego pozwolenia jest bardzo trudne. Ustawa wymaga, aby osoba wykazała stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie dla swojego życia lub zdrowia, co może być spełnione tylko w wyjątkowych przypadkach, np. dla właściciela kantoru lub sędziego otrzymującego groźby. Zagrożenie to musi dotyczyć konkretnej osoby, a nie sytuacji międzynarodowej. Dlatego łatwiej jest uzyskać broń do celów łowieckich lub sportowych.

Procedura uzyskania zezwolenia na posiadanie broni w celach kolekcjonerskich

Proces uzyskania pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich składa się z kilku etapów. Pierwszym krokiem jest zapisanie się do Stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim, co pozwala na uzyskanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich. Następnie należy zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu bezpiecznej obsługi broni oraz przepisów związanych z Ustawą o broni i amunicji. W tym celu warto skorzystać z kursów przygotowawczych organizowanych przez stowarzyszenia oraz spędzić czas na strzelnicy pod okiem Instruktora.

Kolejnym etapem jest złożenie egzaminu przed Policją, który składa się z trzech części: sprawdzenia bezpiecznej i prawidłowej obsługi broni, sprawdzianu strzeleckiego oraz egzaminu teoretycznego. Egzamin ten jest obowiązkowy i kosztuje 1150 zł.

Ostatnim etapem jest przejście przez badania lekarskie u specjalistów (psychologa, psychiatry, okulisty i lekarza orzecznika) uprawnionych do tego typu badań, których koszt wynosi około 500-600 zł. Po zdanym egzaminie i badaniach lekarskich należy złożyć wniosek wraz z kompletami dokumentów, w którym należy określić ilość jednostek broni oraz uzasadnić chęć kolekcjonowania broni. Wniosek ten musi mieć podstawę prawną w udokumentowanym członkostwie w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim.

W celu uzyskania pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich wymagane są następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia o charakterze strzeleckim, potwierdzające, że jesteśmy członkiem takiego stowarzyszenia.
 2. Zaświadczenie lekarskie w formie oryginału, które potwierdza, że nasz stan zdrowia umożliwia posiadanie broni.
 3. Zaświadczenie do psychologa również w formie oryginału, które potwierdza naszą stabilność psychiczną i zdolność do posiadania broni.
 4. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 242 zł na konto Urzędu Miasta.
 5. Dwa zdjęcia w formacie 3cm x 4cm.
 6. Wniosek na wydanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich, który musimy wypełnić i podpisać.

Dokumenty możemy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście. W ciągu 30 dni nasz wniosek powinien zostać rozpatrzony drogą decyzji administracyjnej.

Należy jednak pamiętać, że przed rozpatrzeniem wniosku o pozwolenie na broń, zostaniemy poddani wywiadowi środowiskowemu przez Dzielnicowego, który przeprowadzi z nami rozmowę. Dlatego warto powiadomić o tym fakcie wcześniej naszą rodzinę i sąsiadów.

Procedura uzyskania broni dla celów sportowych

Warto zaznaczyć, że określenie to może wprowadzać w błąd, ponieważ osoba starająca się o broń w celach sportowych nie musi być ekspertem w strzelaniu ani nie musi brać udziału w zawodach strzeleckich na poziomie krajowym.

Aby uzyskać pozwolenie na broń do celów sportowych, należy dołączyć do klubu strzeleckiego zrzeszonego w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS) i zdać egzamin na patent strzelecki, który obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Egzamin praktyczny jest podzielony na trzy części: pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa, a jego pozytywne zaliczenie pozwala na uzyskanie patentu na uprawianie sportu strzeleckiego w różnych dyscyplinach. 

Warto pamiętać, że aby przystąpić do egzaminu, konieczne jest zarejestrowanie się w portalu PZSS przez klub, a minimalny okres uprawniający do egzaminu wynosi trzy miesiące od rejestracji. Kluby organizują również kursy przygotowawcze, a egzamin nie jest zbyt trudny.

Następnie można rozpocząć procedurę uzyskania pozwolenia na broń, które jest wydawane w formie decyzji administracyjnej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. 

Należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Ksero patentu strzeleckiego (oryginał do wglądu) - dokument potwierdzający nasze umiejętności strzeleckie
 2. Ksero licencji (oryginał do wglądu) - dokument potwierdzający, że jesteśmy członkiem klubu strzeleckiego lub stowarzyszenia o charakterze strzeleckim
 3. Zaświadczenie o przynależności do klubu strzeleckiego/ stowarzyszenia o charakterze strzeleckim - dokument potwierdzający naszą przynależność do klubu/stowarzyszenia
 4. Zaświadczenie lekarskie (oryginał) - dokument potwierdzający, że jesteśmy zdrowi i nie ma przeciwwskazań do posiadania broni palnej
 5. Zaświadczenia do psychologa (oryginał) - dokument potwierdzający, że nie cierpimy na choroby psychiczne, które mogłyby wpłynąć na naszą zdolność do posiadania broni palnej
 6. Potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej 242 zł na konto Urzędu Miasta - dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej
 7. Dwa zdjęcia w formacie 3cm x 4cm - zdjęcia dołączane do wniosku
 8. Wniosek na wydanie pozwolenia na broń palną sportową - wniosek zawierający informacje o celu wydania pozwolenia, rodzaju i ilości broni
 9. Wykaz zawodów, w których braliśmy udział (opcjonalnie) - dokument potwierdzający nasze osiągnięcia sportowe w strzelectwie

Dodatkowo, warto dołączyć prośbę o wydanie "Legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni", która umożliwia wypożyczanie broni od klubu/stowarzyszenia. Koszt takiej legitymacji wynosi zaledwie 10 zł.

Jeśli chcesz mieć pozwolenie na broń do celów sportowych, musisz pamiętać, że Komendant Wojewódzki Policji może je cofnąć, jeśli przestaną zachodzić okoliczności, które uzasadniały jego wydanie. Na przykład, jeśli przestaniesz być członkiem klubu strzeleckiego lub stracisz swoją licencję strzelecką. Dlatego ważne jest, aby regularnie opłacać składki członkowskie i startować w zawodach klubowych, aby utrzymać swoją licencję i pozwolenie na broń.

Procedura uzyskania broni dla celów łowieckich

Aby zostać członkiem Koła Łowieckiego, musimy mieć ukończone 18 lat i złożyć wniosek do regionalnego koła łowieckiego. Następnie odbywamy roczny staż, który jest kosztowny i wymagający, uczestnicząc w aktywnościach związanych z gospodarką łowiecką, nagonkami, strzelaniami oraz szkoleniami. Po stażu zdajemy egzamin, który składa się z części pisemnej, ustnej oraz strzeleckiej. Egzamin sprawdza naszą wiedzę na temat bezpieczeństwa podczas polowania, umiejętności strzeleckie i obsługi broni. Po zdaniu egzaminu musimy złożyć deklarację w PZŁ i zapłacić wpisowe w wysokości 960 zł, a zarząd wystawi zaświadczenie i legitymację myśliwską, która pozwala na ubieganie się o pozwolenie na broń do celów łowieckich. Koszt wstąpienia do koła łowieckiego to około 500 zł. Następnie składamy wniosek i potrzebne dokumenty, aby uzyskać pozwolenie na broń.

Aby uzyskać pozwolenie na broń do celów łowieckich, wymagane są następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie o zdanym egzaminie łowieckim oraz uzyskaniu uprawnień do wykonywania polowania.
 2. Oryginał zaświadczenia lekarskiego oraz zaświadczenia do psychologa.
 3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 242 zł na konto Urzędu Miasta.
 4. Dwa zdjęcia w formacie 3cm x 4cm.
 5. W przypadku osób poniżej 21 roku życia, wymagane jest również załączenie wniosku z PZŁ o wydanie pozwolenia na broń do celów łowieckich. Wniosek musi zawierać informacje o celu wydania pozwolenia, rodzaju i ilości broni. Po zdaniu egzaminu PZŁ, można starać się o broń gładkolufową oraz z lufą gwintowaną.

Zanim złożysz wniosek o pozwolenie na broń, musisz przejść badania lekarskie u psychologa, psychiatry i okulisty, aby potwierdzić, że nie masz żadnych problemów zdrowotnych. Następnie musisz dołączyć odpowiednie zaświadczenia do swojego wniosku.

Policja może odmówić wydania pozwolenia na broń, jeśli uważają, że wnioskodawca stanowi zagrożenie dla siebie lub dla innych. Policja sprawdza, czy osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń popełniła jakieś przestępstwo lub wykroczenie, które może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa publicznego.

Osoba, która została skazana za umyślne przestępstwo, umyślne przestępstwo skarbowe, nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, lub nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, może być uznana za osobę, która nie spełnia tego warunku.

Jednakże, osoba, która została skazana za inne przestępstwo lub wykroczenie, lub ma postępowanie karne przeciwko sobie, może otrzymać pozwolenie na broń, jeśli organ wydający pozwolenie stwierdzi, że ta osoba nie stanowi zagrożenia dla siebie lub dla innych.

W praktyce, osoba, która ma lub miała "niebieską kartę" lub była karana za wykroczenia drogowe, może mieć trudności z uzyskaniem pozwolenia na broń, ponieważ organy wydające pozwolenia na broń mogą uważać, że osoba ta nie potrafi przestrzegać porządku prawnego i nie powinna mieć broni.

Aby uzyskać pozwolenie na broń, trzeba przejść przez proces, który może trwać minimum 6 miesięcy. Dodatkowo, koszt uzyskania pozwolenia i zakupu broni oraz amunicji może być znaczny, dlatego ważne jest, aby na początku dokładnie przekalkulować wszystkie wydatki. Na koszt składa się opłata członkowska w klubie strzeleckim, badania lekarskie, kurs przygotowujący do egzaminu, egzamin na patent, wizyty na strzelnicy lub starty w zawodach klubowych, zakup sejfu klasy S na broń oraz opłaty skarbowe. Trzeba również pamiętać, że strzelanie może wciągnąć, więc istnieje ryzyko zakupu kolejnych sztuk broni.


Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii Artykuły
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Phone Icon